ಮಾತೆ ಆದಿ ಮಾತೆ

ಮಾತೆ ಆದಿ ಮಾತೆ
ಸಾದು  ಸಜ್ಜನ ಆಶ್ರಯದಾತೆ
ಮುನಿ ಜನ ವಿನುತೆ  ಜನಗಣ ಪೂಜಿತೆ     ||೧||

ಸುಮಧುರ ಬೋಧಿತೆ
ಶೃಂಗಾರ  ಭರಿತೆ  ಮಂಗಳ  ಗುನಯುತೆ
ಭುವನ  ಸಂಪ್ರೀತೆ     ||೨||

ಕರುಣಾಕರಳೆ ದಯಾ ಪೂರ್ಣಳೆ
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಶಂಕರ ರಮಣಿಯೆ
ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗಧಾ ಪದ್ಮಾ ಪಾಣಿ     ||೩||

ಭವಭಯ ದೂರಿಣಿ ವರಕಾತ್ಯಾಯನಿ
ಪರಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪೂಜ್ಯಳೆ ನಿತ್ಯಳೆ
ಸೃಷ್ಠಿ ಪರಾತ್ಪರ  ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪಳೆ     ||೪||

ಓಂ ನಮೋ ಓಂಕಾರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಓಂ ನಮೋ ಹ್ರೀಂಕಾರಿ ನೀನೆ  ಪರಮೇಶ್ವರಿ     ||೫||

ಓಂ ನಮೋ ಜಗದಂಬೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ  ಪರಾತ್ಪರೆ
ಜಯ ಜಯ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹೋನ್ನತೆ ಶಂಕರೆ     ||೬||